LOGO Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli Narva kolledž kutsub eesti keele teise keelena õpetamise didaktika ja metoodika ( põhikooli VI-IX klass) baaskoolitusele.

Eesti keele teise keelena õpetamise didaktika ja metoodika ( põhikooli VI-IX klass). Õpetajate baaskoolitus.

 

Eesmärk: Tutvustada uuemaid eesti keele õpetamise õppevarasid, analüüsida ja praktiseerida

osaoskuste õpetamist B1 taseme saavutamiseks ning kasutada keeleõppeülesandeid

keeleoskuse kui üldpädevuse arendamiseks.

Koolitus arendab õpetajate oskusi toetada õpilaste üldpädevuste kujundamist (kutsestandart, tase 7).

 

Kogumaht tundides: 78

Kogumaht EAPdes: 3

 

Täiendusõppeprogramm on seotud kutsestandardi Õpetaja, tase 7 tase 7 kompetentsidega: 2. Eriala/ainevaldkonna tundmine. 3. Õppesisu pedagoogiline teadmine. 10. Keele kasutamine.

 

Toimumine: 01.09.2021- 31.12.2021

Toimumise ajakava ja lisainfo eesti keeles:

17.09.2021 6 ak.t

18.09.2021 4 ak.t

15.10.2021 6 ak.t

16.10.2021 4 ak.t

12.11.2021 6 ak.t

13.11.2021 4 ak.t

03.12.2021 6 ak.t

04.12 2021 4 ak.t

           

Toimumiskoht: Ida-Viru maakond, Narva kolledž, Raekoja plats 2, Narva

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

 

Sihtrühm: põhikooli VI-IX klassi eesti keele õpetajad ja õppeaineid eesti keeles õpetavad õpetajad. Õpetaja peab olema EHISe andmetel õpetaja ametikohal töötav isik.

 

Mahu struktuur akadeemilistes tundides: auditoorne töö: 40, iseseisev töö: 38

Õppekeel: eesti keel

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osaleja peab töötama õpetajana ning omama kogemust õppe läbiviimisel (eesti keeles) muukeelsete õppijatega

 

Õpiväljundid: kursuse läbinu

-tunneb eesti keele õpetamiseks sobiva uuema õppevara kasutusvõimalusi

-oskab valida ja kasutada põhikooli VI-IX klassile sobivaid ülesandeid osaoskuste

arendamiseks B1 taseme saavutamisel

– oskab kasutada keeleõppeülesandeid keeleoskuse kui üldpadevuse arendamise

           

Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:     Mitteeristav (arv, m.arv, mi)

           

Sisu :  

B1 osaoskused ning osaoskuste arendamise metoodika ja didaktika.

Sõnavara ja keelestruktuuride õppimine mängulises vormis.

Lugemisoskuse arendamise metoodika ja didaktika.

Hääldusõpetus kui kõnelemisoskuse alus. Praktilise hääldusõpetuse metoodika ja didaktika.

Väljendusoskuse arendamise metoodika ja didaktika.

Kuulamisoskuse arendamise metoodika ja didaktika. Kuulamisülesannete koostamine.

Praktilisi tähelepanekuid eesti ja vene keele foneetika erinevuste kohta.

Praktilisi ülesandeid kirjutamisoskuse arendamiseks.

Kirjutamis- ja rääkimisülesannete kasutamine keelestruktuuride omandamiseks ning kinnistamiseks.

Eesti kirjanduse kasutamine õppevarana osaoskuste arendamisel.

Mängustatud aktiivõppeülesannete kasutamine keeleõppes.

           

Nõuded lõpetamiseks: Osalemine õppetöös vähemalt 75% ulatuses ning kõigi õpiväljundite saavutamine

Lõpetajale väljastatav dokument: digitaalne tunnistus

 

Hind: tasuta. Koolituse toimumist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

 

 

Kontaktisik: Viktoria Tsventarnaja,viktoria.tsventarnaja@ut.ee, tel 740 1914

 

Registreerumine  alates 26.04.2021

 

Link registreerimisele: https://koolitus.edu.ee/training/5705

 

 

Viktoria Tsventarnaja

Tartu Ülikooli Narva kolledži täienduskoolituste projektijuht

tel +372 740 1914 | +372 58909636 |

Raekoja plats 2, 20307 Narva, ESTONIA | www.narva.ut.ee