Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (EKTKÕL) on asutatud 8. detsembril 2001. aastal Tartus Hugo Treffneri gümnaasiumis. Liit on eesti keele kui teise keele, eesti keele võõrkeelena õpetajate ja eesti keele õppe toetajate ühendus.

EKTKÕLi struktuur

Liidu eesmärgid on:

  1. muukeelse elanikkonna Eesti ühiskonda lõimumisele kaasaaitamine keele ja kultuuri õpetuse kaudu;

  2. eesti keele kui teise keele, eesti keele võõrkeelena ja muu õppekeelega koolis eesti keeles õpetavate õpetajate professionaalse arengu süsteemne ja järjepidev toetamine;

  3. õpetaja elukutse väärtustamine;

  4. oma liikmete huvide esindamine ja kaitsmine lähtuvalt liidu eesmärkidest.

Visioon

1) koostöö kõrgkoolidega
2) liit mõjutab valdkonna arengut
3) liit on arvamusliider
4) eesti keele kui teise keele õpetaja elukutse populariseerimine

Missioon

1) koostöö erinevate huvigruppidega
2) ühistegevuste toetamine ja korraldamine muu õppekeelega koolis eesti keeles õpetatavatele õpetajatele ja eesti õppekeelega koolis muu emakeelega õpilaste õpetajatele;
3) loengute, seminaride, kursuste, konverentside, koolituspäevade korraldamine;
4) liit teeb ettepanekuid eesti keele kui teise keele, eesti keele võõrkeelena, muu õppekeelega koolis eesti keeles ja eesti õppekeelega koolis muu emakeelega õpilaste õpetamise kvaliteedi tõstmiseks ja muudatusteks seadusandluses nii keeleõppe kui ka õpetajahariduse valdkonnas ning panustab nende elluviimisse.

Auliikmed

Uuve Enslig – Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu esimene esimees, riigikeele õpetaja
Õie Vahar – eesti keele kui teise keele õpetajate koolitaja, õppematerjalide koostaja

Ene Peterson Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu asutajaliige, juhatuse esimees aastatel 2004-2011. Ene on 21 aasta jooksul muretsenud pidevalt nii eesti keele kui teise keele tuleviku kui ka õpetajate järelkasvu pärast: korraldanud seminare ja konverentse, viinud läbi töötube, koostanud õppematerjale.

08.03. 2024 seisuga on meil 176 liiget.

Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu põhikiri on kinnitatud
09. veebruaril 2023. aastal Liidu üldkoosoleku otsusega.
Vastavalt MTÜS peatükile 4 § 23 lõikele 2 jõustub põhikiri selle registrisse kandmisest. Registrikanne on tehtud 27.02.2023.

Tutvuge PÕHIKIRJAGA

Liikmeks astumise kord 

MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmeks astuda sooviv füüsiline isik esitab liikmeavalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamise päevast otsustab liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule. Avalduse saab esitada kodulehe kaudu. Pärast liidu liikmeks vastuvõtmise otsusest teada saamist ja raamatupidajalt saadud arvet, tuleb arve alusel tasuda sisseastumis- ja liikmemaks liidu arvelduskontole EE961010220024390016. Selgitusse tuleb märkida arve number ja kirjeldus. Viitenumbri reale ka viitenumber.

Füüsilise isiku sisseastumismaks alates 01.01.2021 on 5 eurot ja liikmemaks 10 eurot.

Astu liikmeks

Liikmeavalduse saab täita SIIN

Liikmetele

Alates 01.01.2021. aastast toimub liikmemaksude tasumine ainult arvete alusel. Maksmisel kirjutage selgitusse arve number ja kirjeldus. Ärge unustage viitenumbrit!

Tunnustamise statuut

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (EKTKÕL) tunnustab igal aastal tublisid ja teotahtelisi eesti keele kui teise keele õpetajaid/eesti keele võõrkeelena õpetajaid/muu õppekeelega koolis eesti keeles õpetavaid õpetajaid ja õpetaja kutset omandavaid üliõpilasi eesmärgiga väärtustada nende töid ja tegemisi. Hindamise aluseks on kandidaadi eelmise aasta või aastate tegevus.

Tunnustamise kategooriad:

AASTA TEGU
AASTA TEGIJA
PIIRKONDLIK TEGU
PIIRKONNA TEGIJA
AASTA SÕBER/TOETAJA
AULIIGE

Tunnustamine kuulutatakse välja iga-aastaselt EKTKÕLi juhatuse poolt. Liikmete tunnustamine toimub 2023. aastal liidu aastakoosolekul. Tunnustuste kohta saab lähemalt lugeda STATUUDIST.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu tunnustamise statuut kinnitati juhatuse koosolekul 21.01.2022.