LOGO TÜ

Tartu Ülikooli Narva kolledž kutsub õpetajate baaskoolitusele LAK-õppe rakendamine eestikeelses aineõppes.

LAK-õppe rakendamine eestikeelses aineõppes. Õpetajate baaskoolitus.

           

Eesmärk: Toetada õpetajaid, eestikeelse aineõppe kavandamisel ja teostamisel, lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtetel. Arendada õpetajate ainemetoodilisi ja eneserefleksiooni oskusi.

 

Kogumaht tundides: 78

Kogumaht EAPdes: 3

 

Toimumine: 25.10.2021 -31.10.2021

Toimumise ajakava ja lisainfo:

25.10.2021 kell 10.00-17.00

26.10.2021 kell 10.00-17.00

27.10.2021 kell 10.00-17.00

28.10.2021 kell 10.00-17.00

 

Toimumiskoht: Narva kolledž

 

Sihtrühm: Gümnaasiumiastme aineõpetajad, kutseõppeasutuste üldharidusainete õpetajad. Õpetaja peab olema EHISe andmetel õpetaja ametikohal töötav isik.

 

Õppekeel: eesti keel

 

 Õpiväljundid eesti keeles:    

baaskoolituse läbinu:

1) sihipäraselt rakendab erinevaid ainekeele õpetamise meetodeid lähtudes aine spetsiifikast ja õppija keelelise arengu eripärast;

2) kavandab ja viib läbi eestikeelset aineõpet lähtudes lõimitud aine-ja keeleõppe (LAK-õppe) põhimõtetest, arvestades mitmekeelse õppekeskkonna eripäradega;

3) hindab ja valib õppevara (nii paberkandjal kui ka digitaalsel kujul) lähtudes selle kasutusväärtusest LAK-õppes.

           

Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis: Mitteeristav (arv, m.arv, mi)

 

Hindamismeetodid: Koolitus viiakse läbi toetudes LAK-õppe põhimõtetele: õppeprotsess on õppija-keskne, mitmekesine, selle käigus pööratakse tähelepanu nii sisu omandamisele kui ka eesti keele oskuste arendamisele (fookuses on võrdselt kõik osaoskused). Koolitaja kasutab erinevaid aktiivõppe meetodeid, sh osalejate koostöö- ja suhtlusvorme. 

Hindamiskriteeriumid: Osalemine õppetöös: osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 75% ulatuses, aktiivne osavõtt rühma- ja paaristöös.

Iseseisev töö: esitatud tunnikava vastab nõuetele: kirjeldab õpitulemusi, pakub õpilastele tuge nii ainealaste teadmiste omandamisel kui ka keele- ja õpioskuste arendamisel, tunnitegevused juhendavad õpilasil õpitulemuste saavutamiseni. Eraldi on välja toodud kasutatud hindamismeetodid.

 

 Sisu :

  1. Teise keele omandamise baaspõhimõtted.
  2. Sihtkeelse õppe eripära ja sellega arvestamine eestikeelses aineõppes.
  3. LAK-õppe põhimõtted.
  4. Eestikeelse ainetunni kavandamine lähtudes LAK-õppe põhimõtetest.
  5. Õppijat toetava õppevara valmine (sh digitaalne) ja kasutamine eestikeelses

aineõppes.

  1. Iseseisev töö

                       

Õppejõud: Anna Golubeva

 

Nõuded lõpetamiseks: Osalemine õppetöös (vähemalt 75%) ulatuses, iseseisva töö nõuetekohane esitamine. Iseseisvaks tööks on ühe teema kavand koos vähemalt ühe tunnikavaga.

Lõpetajale väljastatav dokument: digitaalne tunnistus/tõend

           

 Hind : tasuta, koolituse toimumist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

 

Programmijuht: Anna Golubeva, anna.golubeva@ut.ee, tel. 53435522

Kontaktisik: Viktoria Tsventarnaja, viktoria.tsventarnaja@ut.ee, tel.+372 740 1914

 

 

Registreerumine lubatud alates 26.04.2021

 

Link registreerimisele: https://koolitus.edu.ee/training/5704

 

 

Viktoria Tsventarnaja

Tartu Ülikooli Narva kolledži täienduskoolituste projektijuht

tel +372 740 1914 | +372 58909636 |

Raekoja plats 2, 20307 Narva, ESTONIA | www.narva.ut.ee