Foto autor: A. Kordontšuk

Eesti Keele Kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse laiendatud koosolek

13. jaanuaril toimus Eesti Keele Kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse laiendatud koosolek, kuhu kogunesid EKTKÕL juhatus ning mõned kutsutud liidu liikmed, et paika panna liidu 2023. aasta tegevused, teha kokkuvõtted 2022. aasta tegevustest ning jagada vastutusalad ja ülesanded.

Koosoleku toimumiskohaks oli valitud Laululinnu Külalistemaja, mis asub looduslikus kohas Tapa vallas ning on hubane ja mugav koht erinevatest Eestimaa paikadest tulijatele, sest asub Tallinnast, Tartust ja Narvast suhteliselt sarnasel kaugusel.

Tänu sellele, et liidu juhatuse esimees Ingrid Prees lähenes koosoleku ettevalmistamisele suure hoolivusega, oli õhkkond töine, kuid pingevaba ja sõbralik, uutele ideedele ja väljakutsetele inspireeriv.

Koosoleku päevakord sisaldas mitut mahukat küsimust: oli vaja arutada ja analüüsida põhikirja muudatuste ettepanekuid, mida juhatuse esimees tegi peale juriidilise nõustajaga kohtumist; saada ülevaade 2022. aasta tegevuste tulemustest; arutada dokumentide vormide ajakohastamist (liikmeks astumise avaldus, juhatuse liikmekandidaadi avaldus, tunnustamise statuut jm); planeerida 2023. aasta tegevused ja määrata vastutajad. Oli tore kuulda, et liidu liikmete arv võrreldes 2020. aastaga on kasvanud 32 uue liikme võrra.

19 liikme asemel on meid juba 108! See on hea näitaja, mis tõestab, et liidu tegevus on vajalik ja aktuaalne.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kui strateegilise partneri programmis „Poliitika elluviimine keelepoliitika valdkonnas: keeleõpet toetavad tegevused (2022-2024)”) koostas liit 2023. a tegevusplaani, mille täitmise tulemusena toimuvad eesti keele teise keelena õpetajatele mitmed üritused, mis aitavad kaasa Eestikeelse hariduse tegevuskava 2022-2035 punkti “Asjatundlike õpetajate olemasolu” täitmisele. Tegevuskavas on sellised tegevused, nagu kahepäevane aastakoosolek-seminar “Eestikeelsele õppele ülemineku võlud ja valud”, eesti keele teise keelena õpetajate suvekool Lõuna-Eestis, süstemaatilised online vestlusklubid „Metoodiliste võtete jagamine õpetajalt õpetajale”, väljasõiduseminar Läänemaale „Mõjus motivatsioon”, esseekonkursi korraldamine Ida-Virumaa üldhariduskoolide II ja III kooliastmele.

EKTKÕL juhatus kutsub üles kõiki liidu liikmeid oma märkmikus fikseerima 17.-18. märtsi kuupäevad ning kindlasti osalema liidu aastakoosolekul-seminaril Tallinnas!

15.01.2023
Irina Meljakova
EKTKÕLi liige